GPT-3.5-turbo-1106 là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ, GPT-3.5-turbo-1106 mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực như sáng tạo nội dung, dịch thuật, chatbot, và nhiều hơn nữa.

Ngay sau đây, Premiumvns sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về GPT-3.5-turbo-1106 là gì trong bài viết này nhé.

GPT-3.5-turbo-1106 là gì?

GPT-3.5-turbo-1106 là một phiên bản tiếp theo của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI, nổi bật với sự cải tiến đáng kể so với phiên bản trước đó, GPT-3.5-turbo, ra mắt vào tháng 10 năm 2023.

Tìm hiểu GPT-3.5-turbo-1106 là gì?
Tìm hiểu GPT-3.5-turbo-1106 là gì?

Phiên bản này mang lại nhiều điểm mạnh, bao gồm hiệu suất cải thiện, khả năng tạo ra văn bản sáng tạo hơn và khả năng xử lý hướng dẫn phức tạp tốt hơn. Điều này có nghĩa là GPT-3.5-turbo-1106 không chỉ nhanh hơn và chính xác hơn GPT-3.5-turbo mà còn có khả năng tạo ra những nội dung sáng tạo và thực hiện các yêu cầu hướng dẫn phức tạp một cách hiệu quả.

Sự khác biệt giữa các mẫu gpt-3.5-turbo. Nguồn: OpenAI
Sự khác biệt giữa các mẫu gpt-3.5-turbo. Nguồn: OpenAI

GPT-3.5-turbo-1106 có gì nổi bật hơn so với Chat GPT-3.5?

GPT-3.5-turbo-1106 và ChatGPT3.5 là hai mô hình ngôn ngữ có điểm mạnh và tính năng khác nhau.

GPT-3.5-turbo-1106 được thiết kế để làm việc chủ yếu trên nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tổng quát, tức là không chỉ làm việc với các dữ liệu đã biết mà còn có khả năng xử lý nhiều loại nhiệm vụ ngôn ngữ khác nhau mà không cần sự chỉ dẫn cụ thể từ người sử dụng. Nó có hiệu suất tốt hơn và có khả năng tạo ra văn bản sáng tạo hơn so với các phiên bản trước đó.

Trong khi đó, ChatGPT3.5 là một biến thể của GPT-3.5 được tối ưu hóa đặc biệt để tương tác trong các tình huống trò chuyện. Nó có thể tạo ra các phản ứng tự nhiên và phản hồi ngắn gọn, phù hợp cho việc trò chuyện và giao tiếp giữa con người và máy.

Dưới đây là bảng so sánh giữa GPT-3.5-turbo-1106 và Chat GPT3.5:

GPT-3.5-turbo-1106CHAT GPT3.5
Hiệu suấtNhanh hơn và chính xác hơnChậm hơn và ít chính xác hơn
Khả năng theo dõi hướng dẫnCó thể hiểu và thực hiện các hướng dẫn phức tạp hơnCó thể hiểu và thực hiện các hướng dẫn đơn giản
Hỗ trợ JSON modeKhông
Hỗ trợ parallel function callingKhông
Cải thiện khả năng truy xuất thông tinKhông

KHẨN: Đã có tài khoản CHATGPT-4 với hàng ngàn các tính năng nổi bật, Nếu bản muốn sở hữu CHATGPT-4, vui lòng truy cập tại đây.

Hướng dẫn sử dụng GPT-3.5-turbo-1106

Sử dụng trực tiếp GPT-3.5-turbo-1106 trên ChatGPT UI

Để sử dụng chế độ JSON trên giao diện ChatGPT (Playground), bạn có thể truy cập trực tiếp qua đường dẫn sau: https://platform.openai.com/playground?mode=chat&model=gpt-3.5-turbo-1106.

Trong phần dành cho người dùng, bạn cần cung cấp cấu trúc JSON cho một đối tượng đại diện cho (chủ đề) như sau

Khi kết quả trả về tuân thủ định dạng JSON, điều đó cho thấy chế độ JSON đã được kích hoạt thành công.

Kết quả trả về tuân thủ định dạng JSON là thành công
Kết quả trả về tuân thủ định dạng JSON là thành công

Tuy nhiên, để duy trì cấu trúc cố định của một mẫu JSON mà bạn đang cần, bạn cần kết hợp cả Assistant và System.

Bạn cần kết hợp cả Assistant và System
Bạn cần kết hợp cả Assistant và System

Phần Assistant sẽ giúp xác định định dạng đầu ra của JSON. Trong khi đó, System và User sẽ cùng đóng vai trò trong việc gợi ý các lời nhắc để định dạng đó.
Như ví dụ, chúng ta đã có một mẫu JSON cố định:

{
“title”: “Tên miền Premiumvns”,
“description”: “Tên miền Premiumvns chuyên cung cấp tài khoản Premium giá rẻ”
}

Tuy nhiên, kết quả này không thể đảm bảo 100% chính xác. Trợ lý (Assistant) hoạt động dựa trên thông tin từ người dùng, vì vậy khi viết một phần trong Trợ lý, hãy đảm bảo rằng thông tin tương tự cũng phải được khai báo trong phần của người dùng. Đây là một ví dụ bổ sung:

Hãy đảm bảo rằng thông tin tương tự cũng phải được khai báo
Hãy đảm bảo rằng thông tin tương tự cũng phải được khai báo

Sử dụng GPT-3.5-turbo-1106 – JSON mode qua API của OpenAI
Tương tự như khi sử dụng trên giao diện ChatGPT UI, khi tương tác với ChatGPT, dữ liệu cần phải tuân theo một lược đồ đáng tin cậy, nhất quán và có thể dự đoán được.

Lựa chọn lý tưởng nhất là bạn muốn phân tích phản hồi từ ChatGPT bằng mã và sử dụng nó để thực hiện một tác vụ hữu ích.

response = client.chat.completions.create(
model=”gpt-3.5-turbo-1106″,
timeout=10,
response_format=
{ “type”: “json_object” },
messages=[
{
“role”: “user”,
“content”: f”””Give me the JSON for an object that represents about synopsis include (title and description about 20 words) the following introduction regarding {query}.
Output string should be {language} language.”””
},
{
“role”: “assistant”,
“content”: “””
{“title”:”string”,
“description”:”string”}”””
},
{
“role”: “system”,
“content”: “You are an assistant that generates JSON. You always return just the JSON with no additional description or context.”
}
],
temperature=1,
max_tokens=1000,
top_p=1,
frequency_penalty=0,
presence_penalty=0
)
response1=f”{response.choices[0].message.content}”
print(response1)

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo đoạn sau:

/ Use the openai package from npm to call ChatGPT
import OpenAI from “openai”;

// Create a new instance of the openai client with our API key
const openai = new OpenAI({ apiKey: process.env.OPENAI_KEY });

// Call ChatGPT’s completions endpoint and ask for some JSON
const gptResponse = await openai.chat.completions.create({
model: “gpt-3.5-turbo”,
temperature: 1,
messages: [
{
role: “user”,
content: “Give me the JSON for an object that represents a cat.”
}
],
});

// Attempt to read the response as JSON,
// Will most likely fail with a SyntaxError…
const json = JSON.parse(gptResponse.choices[0].message.content);

Tuy nhiên, điều này chỉ sẽ hoạt động nếu dữ liệu trong gptResponse.choices[0].message.contentJSON luôn hợp lệ.

Vì vậy, việc cung cấp một định dạng JSON có sẵn với type là một lựa chọn khả thi.

type Cat = {
name: string,
colour: “brown” | “grey” | “black”,
age: number
}

// Read the response JSON and type it to our Cat object schema
const json = <Cat>JSON.parse(gptResponse.choices[0].message.content);

Tuy nhiên, không thể tin cậy hoàn toàn vào ChatGPT để trả về dữ liệu JSON có định dạng dễ dự đoán được. Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra lỗi cho ứng dụng đang sử dụng, đặc biệt khi tính nhất quán là yếu tố then chốt.

Điều này trở thành một vấn đề đáng chú ý khi bạn viết mã dựa vào phản hồi thời gian thực từ ChatGPT để kích hoạt các hành động hoặc cập nhật cụ thể.
Premiumvns chúc các bạn có thể thực hiện thành công nhé.